Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 17 2012

bigsmallme
90% moich problemów pochodzi z szukania głębszego znaczenia w rzeczach, które nie tylko nie mają znaczenia głębszego, ale które w ogóle jako takiego znaczenia nie posiadają.
— bad, bad brain.
bigsmallme
Urodziłeś się, ponieważ będziesz dla kogoś bardzo ważny.
Reposted frommefir mefir viamy-world-my-space my-world-my-space
bigsmallme
6473 1d79
bigsmallme
Ludzkie ciało regeneruje się co sześć miesięcy. 
Prawie każda komórka włosa, skóry,
czy kości umiera i zostaje zastąpiona przez nową.
 Nie jesteś już tym, kim byłeś pół roku temu.
Reposted fromnaasty naasty viamy-world-my-space my-world-my-space
bigsmallme
3878 e2e0
bigsmallme
bigsmallme
9242 785b
I'm so fucking tired!!
bigsmallme

Przyjaciel to ktoś, kto wchodzi, kiedy cały świat wyszedł. 

— Winchell
bigsmallme
Po co ludzie są przy nas i po co my jesteśmy przy nich?
— Pezet
bigsmallme
4641 5260

Jesteś odpowiedzialny za to, co oswoiłeś.


bigsmallme
Zbyt często mamy największe pretensje do tych, których najbardziej kochamy.
bigsmallme
6068 57f3
bigsmallme
bigsmallme
7282 b932
bigsmallme
"Wyjeżdżam i nie wracam, możemy się już nigdy nie zobaczyć, będziesz się jakoś trzymać?"

bigsmallme
- Chętnie spróbowałbym tego z Tobą.
- Czym jest 'to'?
- Przyszłością.
Reposted fromnivea nivea viadreams-come-true dreams-come-true
bigsmallme
Bała się, że ten człowiek mógłby kiedyś zniknąć z jej życia.
— Janusz Leon Wiśniewski
bigsmallme
bigsmallme
Jeśli mar­twisz się o ko­goś, kto za­dał Ci ból - kochasz go. 
bigsmallme
8675 660c
Reposted fromkornea kornea viadreams-come-true dreams-come-true
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl